Статут

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКРЕТАРИЈАТ У БЕОГРАДУ
УПРАВА ЗА УПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Оделење за управне послове
број 212.1-163/95
дана 14.4.1995.г
Београд

СТАТУТ

УДРУЖЕЊЕ СРБА ИЗ ФОЧЕ У БЕОГРАДУ

На основу члана 21. и 30. Закона о друштвеним организацијама и удружењима грађана („сл. гласник СР Србије’’, бр.24/1982), Скупштина Удружења Срба из Србиња у Београду, на седници одржаној априла 1995. године у Београду, усваја

СТАТУТ

УДРУЖЕЊЕ СРБА ИЗ ФОЧЕ У БЕОГРАДУ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Удружење Срба из Фоче у Београду је удружење грађана у које се они удружују ради остваривања заједничких циљева и задатака утврђених овим Статутом, а делује самостално и у оквиру Удружења Срба из Босне и Херцеговине у Србији.

Члан 2.

Назив удружења грађана је УДРУЖЕЊЕ СРБА ИЗ ФОЧЕ у Београду (у даљем тексту Удружење).

Седисте Удружења је у Београду – Земун, Бачка бр. 1

Удружење своју активност обавља на територији Републике Србије, а сарађује са организацијама Срба у иностранству.

Члан 3.

Удружење има својство грађанско-правног лица са правима и одговорностима који произилазе из Устава и Закона Републике Србије и овог Статута.

Удружење представља Одбор Удружења, као колективни извршни орган, а заступају га председник Одбора и потпредседник.

Члан 4.

Удружење има свој печат.

Печат Удружења је округлог облика, пречника 3 цм, са текстом: „Удружење Фочака у Београду“, док се у средини налази натпис Београд Земун.

II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Члан 5.

Циљеви и задаци Удружења су:

- брига о очувању идентитета српског народа у Републици Српској, као дела целине српског народа.
- повезивање и сарадња са државним, политичким и друштвеним организацијама у Републици Српској, посебно са општином Србиње, укључујуци обезбеђење неопходне помоћи угроженом српском народу у лековима, санитетском материјалу, храни, одећи и другим потребама.
- сарадња са органима власти Републике Србије и јачање привредних и културних веза и пружање међусобне помоћи.

III ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА

Члан 6.

Сваки грађанин Југославије, без обзира на верску припадност, под једнаким условима које прописује овај Статут, може постати члан Удружења. Страни држављани могу бити чланови Удружења уколико то није у супротности са законом.

Члан 7.

Чланом Удружења се постаје приступницом и уписом у регистар чланова Удружења. Сваки члан Удружења добија чланску карту и дужан је да плаћа чланарину.

Члан 8.

Члан Удружења има право да:
- бира и буде биран у органе и друга тела Удружења,
- буде информисан о раду Удружења,
- буде информисан о материјално-финансијском пословању Удружења,
- даје предлоге и примедбе на рад органа и тела Удружења

Члан 9.

Чланство престаје самовољним иступањем из Удружења и исписом.

IV ЈАВНОСТ РАДА

Члан 10.

Рад Удружења је јаван.
У сврху информисања чланова Удружења користиће се средства јавног информисања, гласила Удружења, редовни и ванредни извештаји органа Удружења и сл.
Ради информисања јавности и чланова Удружење може издавати новине и часописе, билтене, давати саопштења и сл.

V ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

Члан 11.

Органи Удружења су:
1. Скупштина
2. Одбор Удружења
3. Надзорни одбор.

Члан 12.

Скупштина је највиши орган Удружења.

Члан 13.

Скупштину сачињавају сви чланови Удружења.
Редовна Скупштина се одржава једанпут годишње, а ванредна према потреби, у складу са Програмом рада.
Редовну Скупштину сазива председник Удружења на предлог одбора Удружења, а ванредну Одбор на захтев најмање 30 чланова Удружења.

Члан 14.

Скупштина Удружења врши следеће послове:
- усваја Статут, његове измене и допуне,
- бира и разрешава органе Удружења,
- разматра и усваја извештаје органа,
- доноси Програм рада и усваја Финансијски план,
- одлучује о молбама, приговорима и жалбама,
- врши и друге послове везане за рад Удружења.

Члан 15.

Скупштина доноси пуноважне одлуке простом већином присутних чланова. Гласање на седници Скупштине је јавно, уколико Скупштина не одлучи другачије.

Члан 16.

Скупштина бира :
- председника, потпредседника и секретара,
- Одбор Удрузења,
- Надзорни одбор.

Члан 17.

Председник Удружења је истовремено и председник одбора, председава седницама Скупштине и одбора и стара се о извршењу њихових одлука.
Мандат председника и потпредседника траје две године и може се поновити. Мандат престаје истеком, подносењем оставке и смењивањем.

Члан 18.

Одбор Удружења је орган Скупштине, који између две седнице Скупштине руководи радом Удружења.

Члан 19.

Одбор Удружења чине председник, секретар и 16 чланова које бира Скупштина из свог састава. Одбор по потреби у свој састав може кооптирати до 10 нових чланова. Мандат чланова Одбора траје четири године.
Одбор Удружења оснива савете и комисије по потреби за поједине облике деловања.

Члан 20.

Одбор Удружења :
- спроводи одлуке и закључке Скупштине,
- даје иницијативе за измене и допуне Статута,
- прати рад органа Скупштине,
- утврђује предлог Програма рада Удружења који усваја Скупштина,
- сарађује са другим организацијама и институцијама,
- управља имовином Удружења,
- усваја Завршни рачун,
- Одређује која документа и подаци неће бити доступни јавности,
- решава и друга питања одређена Статутом и другим актима Удружења

Члан 21.

Седнице Одбора Удружења сазива председник, а у његовој одсутности потпредседник.
Седнице се одржавају према потреби. Одлуке Одбора су пуноважне ако се за њих изјасни већина присутних чланова. Одлуке се доносе јавним гласањем, уколико овим Статутом или одлуком Одбора није другачије одлучено.
Дневни ред за седнице Одбора припрема председник Удружења.

Члан 22.

Надзорни одбор ими пет чланова и њихов мандат траје четири године.
Надзорни одбор бира из свог састава председника који руководи радом Надзорног одбора.
Надзорни одбор одлучује већином гласова.

Члан 23.

Надзорни одбор врши :
- контролу материјално-финансијског пословања Удружења, те врши и друге послове које му Скупштина стави у надлежност.

Члан 24.

Административно-техничке и финансијске послове за потребе Удружења обављају секретари Одбора.

VI СРЕДСТВА УДРУЖЕЊА

Члан 25.

За остваривање циљева и задатака Удружење прикупља одређена материјално-финансијска средства, која се могу користити по одлуци надлежних органа.

Члан 26.

Средства Удружења се стичу из следећих извора :
- од чланарине
- од донација,
- од прилога и поклона.

Члан 27.

Средства Удружења се утврђују и распоређују финансијским планом.
Финансијско пословање се врши у складу са важећим прописима. За закониту употребу средстава одговоран је председник Удружења.

Члан 28.

Материјално-финансијско пословање Удружење обавља преко жиро рачуна отвореног код Службе за платни промет и финансијски надзор Земун.

VII ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА

Члан 29.

Удружење може престати са радом на основу одлуке Скупштине.
Средства која остану после подмирења законских обавеза одлуком Скупштине даће се у добротворне сврхе.

Члан 30.

У случају престанка рада Удружења, лице које је заступало Удружење дужно је да у року од 15 дана од дана престанка рада извести о томе надлежни орган Управе ради брисања Удружења из регистра.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.

Статут ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од дана овере код надлежног органа Управе.

Члан 32.

Овај Статут донет је на седници Скупштине Удружења априла 1995. године.

Број :_______

Београд, _______

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Секретаријат у Београду, Управа за управне послове, Оделење за управне послове, на основу члана 11 Уредбе о регистрацији друштвених организација и удружења грађана („Сл. гласник СР СРБИЈЕ“ број 57/82 ) уписује

ЗАБЕЛЕШКУ

којом се констатује чињеница оснивања УДРУЖЕЊА СРБА ИЗ ФОЧЕ У БЕОГРАДУ, уписаног у Регистар под бројем 168 дана 13.4.1995. године.

У Београду
дана 13.4.1995 г

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Надежда Шавија

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Our weather forecast is from Wunderground for WordPress